Screenshot

               BC SMS


Screenshot

Username:  
Password:  

Click vào Đăng nhập để mở ra màn hình đăng nhập.

Lưu ý :

  • Bạn phải có tài khoản mới có quyền đăng nhập vào hệ thống
  • Sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 4.0 trở lên để hệ thống hoạt động tốt hơn